സി.എസ്.ഐ. മദ്ധ്യകേരള മഹായിടവകയ്ക്ക് പുതിയ വെബ്സൈറ്റ്
01 February 2023
മദ്ധ്യകേരള മഹായിടവകയുടെ പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് (www.csimadhyakeraladiocese.org) മഹായിടവക ബിഷപ്പ് റൈറ്റ് റവ. ഡോ. മലയിൽ സാബു കോശി ചെറിയാൻ..............
Choir Family Get Together
29 January 2023
By the grace of God, a wonderful and blessed Choir family get together was held at the Fujairah CSI Church compound on Sunday, 29th January, experiencing .........
വാർഷിക കുടുംബ സംഗമം 2023 (Annual Get Together)
21 January 2023
ദുബായ് സി. എസ്. ഐ. ഇടവകയുടെ ഈ വർഷത്തെ വാർഷിക കുടുംബ സംഗമം (Annual Get Together) ജനുവരി 21 ആം തീയതി ...................
Sunday School Anniversary 2023
07 January 2023
The Sunday School Anniversary was held at the Holy Trinity Church on Saturday 7th January, 2023 with great ........
Watch Night Service
31 December 2022
The Watch Night Service was held on...
csi parish fujairah

Stay connected

eNews is a regular electronic newsletter that is emailed to our members and well-wishers. It provides information about congregational events news and more.
Please subscribe, if you wish to get updates as and when it happens.